Fundacja Homo Sacer

Fundacja Homo Sacer
KRS 0000453068
NIP 8992753958
REGON 022092315
Data rejestracji: 28 lutego 2013 r.

Cele Fundacji:
1. Działalność charytatywna na rzecz osób zmarginalizowanych, zagrożonych i wykluczonych społecznie.
2. Poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób i instytucji świadczących pomoc osobom wskazanym powyżej.
3. Świadczenie usług specjalistycznych na rzecz osób wskazanych powyżej.
4. Inicjowanie nowoczesnych zmian instytucjonalnych, systemowych, prawnych i organizacyjnych zmierzających do optymalnego rozwoju systemu świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej.
5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
6. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe.
7. Poradnictwo prawne dla osób marginalizowanych i instytucji publicznych.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, rehabilitacja, profilaktyka zdrowia oraz związana z nimi działalność szkoleniowa, formacyjna, organizacja konferencji, sympozjów, koncertów, wystaw, etc.
10. Działania innowacyjne w wyżej wskazanych dziedzinach oraz propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim.
11. Przełamywanie stereotypów występujących w społeczeństwie.
12. Wsparcie i aktywizacja m. In. Osób bezdomnych, niepełnosprawnych, chorych, starszych, ubogich.
13. Popieranie nowoczesnych zmian instytucjonalnych, systemowych, prawnych i organizacyjnych zmierzających do optymalnego rozwoju: – systemu świadczeń społecznych w dziedzinie usług socjalnych użyteczności publicznej (ze źródeł w finansach publicznych oraz w finansach prywatnych) skierowanych do potrzebujących, – instytucji społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności: organizacji pożytku publicznego) oraz instytucji państwa (organy władzy publicznej), – procedur i mechanizmów współdziałania instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji państwa w ramach partnerstwa publiczno- społecznego.

https://rejestr.io/krs/453068/fundacja-homo-sacer

 

Skip to content