https://patronite.pl/MiserArt/

© Copyright 2021 MiserArt

 

Chwilantropia – Nie mówię nie

Chwilantropia – Nie mówię nie

Teledysk nagrany w Miser